Adaptation of NEMO-LIM3 model for multigrid high resolution Arctic simulation (bibtex)
by , , ,
Reference:
Adaptation of NEMO-LIM3 model for multigrid high resolution Arctic simulation (Alexander Hvatov, Nikolay O Nikitin, Anna V Kalyuzhnaya, Sergey S Kosukhin), In arXiv preprint arXiv:1810.03657, 2018.
Bibtex Entry:
@Article{	  hvatov.ea_2018,
  title		= {Adaptation of NEMO-LIM3 model for multigrid high
		  resolution Arctic simulation},
  author	= {Hvatov, Alexander and Nikitin, Nikolay O and Kalyuzhnaya,
		  Anna V and Kosukhin, Sergey S},
  journal	= {arXiv preprint arXiv:1810.03657},
  year		= {2018}
}
Powered by bibtexbrowser