Interannual Variability Of The Sulawesi Sea Circulation Forced By Indo-Pacific Planetary Waves (bibtex)
by , , , , , , , , , , , ,
Reference:
Interannual Variability Of The Sulawesi Sea Circulation Forced By Indo-Pacific Planetary Waves (Xiaoyue Hu, Janet Sprintall, Dongliang Yuan, Benoit Tranchant, Philippe Gaspar, Ariane Koch-Larrouy, Guillaume Reffray, Xiang Li, Zheng Wang, Yao Li, Dwiyoga Nugroho, Corry Corvianawatie, Dewi Surinati), In , Zenodo, 2018.
Bibtex Entry:
@Article{	 hu.ea_2018_1,
 doi		= {10.5281/ZENODO.1411861},
 url		= {https://zenodo.org/record/1411861},
 author	= {Hu, Xiaoyue and Sprintall, Janet and Yuan, Dongliang and
		 Tranchant, Benoit and Gaspar, Philippe and Koch-Larrouy,
		 Ariane and Reffray, Guillaume and Li, Xiang and Wang, Zheng
		 and Li, Yao and Nugroho, Dwiyoga and Corvianawatie, Corry
		 and Surinati, Dewi},
 title		= {Interannual Variability Of The Sulawesi Sea Circulation
		 Forced By Indo-Pacific Planetary Waves},
 publisher	= {Zenodo},
 year		= {2018}
}
Powered by bibtexbrowser